Privacybeleid

 

Deze informatieve mededeling wordt verstrekt in overeenstemming met de verplichtingen opgelegd door de wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens - EU-verordening nr. 2016/679 (hierna: "AVG"), Wetsdecreet 196/2003, zoals gewijzigd bij Wetsdecreet 101/2018 (hierna: "Privacycode") in aanvulling op de relevante bepalingen van de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit.

Het doel van dit document is om u te voorzien van alle nuttige informatie voor de bescherming van uw privacy en om u in staat te stellen controle te hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer u op de website surft. www.gearxpro-sports.com website (hierna: "Locatie").

 

Persoonlijke gegevens

Volgens artikel 4 van de AVG betekent persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, gedefinieerd als een ‘betrokkene’ (hierna: 'Gebruiker').

 

Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder van deze site is GEARXPro L.L.C.-FZ, met statutaire zetel in Dubai (VAE), Business Centre 1, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba Floor M (hierna: "Gegevensbeheerder" of "Controleur”).

U kunt contact opnemen met de Houder door een e-mail te sturen naar info@gearxpro-sports.com

 

Verwerkingsmethoden

De verwerkte persoonsgegevens worden hoofdzakelijk rechtstreeks van de Gebruiker verzameld, op het moment dat deze op de Site navigeert of gebruik maakt van de diensten die door de Site beschikbaar worden gesteld.

Deze verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens die vallen onder de verschillende secties die op de Site beschikbaar zijn gesteld en heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens die op de Site worden uitgevoerd en niet op andere websites waarnaar de Gebruiker wordt doorverwezen.

De via de Site verzamelde gegevens worden (voornamelijk) elektronisch verwerkt met behulp van software en computerprocedures die adequate technische en IT-beveiligingsmaatregelen garanderen.

 

Verwerkte gegevens, doeleinden van de verwerking, wettelijke grondslagen en bewaartermijnen

Browsen op sites

Type gegevens verwerkt

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om de Site te laten functioneren, verwerven tijdens hun normale werking een aantal persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde Gebruikers, maar kan ervoor zorgen dat Gebruikers kunnen worden geïdentificeerd (door verwerking en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden).

Deze gegevenscategorie omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die verbinding maken met de Site, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) ​​van de aangevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen naar de server, de grootte van het bestand dat als reactie is verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker (bijvoorbeeld de naam en het type apparaat dat verbinding maakt met de site).

Verstrekken van gegevens

Het verstrekken van dergelijke gegevens is niet verplicht; Als de Gebruiker besluit dergelijke gegevens niet te verstrekken, zal hij/zij niet op de Site kunnen navigeren en geen toegang hebben tot de functionaliteiten die door de Site beschikbaar worden gesteld.

Doel van de verwerking

Deze gegevens worden gebruikt om statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de Site, om de correcte werking ervan te controleren en om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren (inclusief de optimalisatie van de functionaliteiten van de Site).

Legale basis

Kunst. 6(1)(f) van de AVG: legitiem belang van de verantwoordelijke voor de verwerking bij het handhaven van de veiligheid van de Site en dat deze niet wordt gebruikt op manieren die inbreuk maken op de rechten van anderen of als kanaal voor het plegen van onwettige handelingen of fraude (zie overweging 47 van de AVG).

Dataretentie

De persoonsgegevens waarnaar in dit artikel wordt verwezen, worden tot zes maanden na de verzameling bewaard, tenzij de betrokkene bezwaar maakt. Dit kan op elk moment worden uitgeoefend op de manier die is beschreven in het onderdeel 'Rechten van de betrokkene' van deze kennisgeving. .

 

Winkel” Sectie – Gebruikersregistratie

Type gegevens verwerkt

Om het gedeelte 'Winkel' van de site te kunnen gebruiken, moet de gebruiker zich bij de site registreren.

In deze sectie worden de volgende soorten gegevens verzameld

- voornaam en achternaam

- e-mailadres;

- telefoon;

- Verzendingsadres;

- factuuradres (indien verschillend van het verzendadres);

- gebruikersnaam

- wachtwoord.

Verstrekken van gegevens

Het verstrekken van gegevens in deze sectie is verplicht. Daarom staat de weigering om de bovengenoemde persoonlijke gegevens te verstrekken de Gebruiker niet toe om te profiteren van de diensten die door de Site worden aangeboden met betrekking tot de verkoop van producten.

Doel van de verwerking

Deze gegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt om de Gebruiker in staat te stellen te profiteren van de diensten die door de Site worden aangeboden met betrekking tot de verkoop van producten.

Legale basis

Kunst. 6(1)(b) van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de Gebruiker partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de Gebruiker zijn genomen.

Dataretentie

De gegevens worden bewaard voor de duur van het contract en, na beëindiging, gedurende de daaropvolgende 10 jaar.

 

Distributeuraanvraag” sectie

Type gegevens verwerkt

De distributeur kan zijn aanvraag sturen door te schrijven naar het e-mailadres van de Verwerkingsverantwoordelijke dat beschikbaar is op de website.

In dit geval verzamelt de Eigenaar de volgende soorten gegevens: e-mailadres;

De Eigenaar kan geen enkele voorafgaande controle uitvoeren met betrekking tot de door de Gebruiker verstrekte informatie.

Gebruikers worden daarom verzocht geen informatie te verstrekken waaruit gegevens die behoren tot speciale categorieën als bedoeld in artikel 9 van de AVG bekend kunnen zijn.

In het geval dat dergelijke soorten gegevens worden ingevoerd, zal de gegevensbeheerder dergelijke informatie negeren en doorgaan met de verwijdering ervan op een veilige manier die geen enkele vorm van herstel mogelijk maakt.

Verstrekken van gegevens

Het verstrekken van gegevens in deze rubriek is niet verplicht; Als de distributeur besluit dergelijke gegevens niet te verstrekken, kan hij zijn aanvraag niet doorsturen naar de verwerkingsverantwoordelijke, die daarom geen passend antwoord kan geven.

Doel van de verwerking

Deze gegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt om via het aanvraagformulier feedback te kunnen geven op de sollicitaties van distributeurs.

Legale basis

Kunst. 6(1)(b) AVG: verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de distributeur zijn genomen.

Dataretentie

De gegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is om contact op te nemen met de distributeur die de aanvraag heeft ingediend en gedurende de volgende 6 maanden nadat de aanvraag is bevestigd, om eventuele volgende verzoeken van dezelfde distributeur naar behoren te kunnen afhandelen.

 

Contact" Sectie

Type gegevens verwerkt

De Site bevat een sectie 'Contact' waarmee de Gebruiker een contactverzoek kan indienen, maar ook specifieke verzoeken om hulp kan indienen.

In deze sectie worden de volgende soorten gegevens verzameld

- e-mailadres

- telefoon nummer;

- land;

- vrij veld voor het invoeren van het gewenste bericht.

De Gegevensbeheerder kan geen enkele voorafgaande controle uitvoeren met betrekking tot de informatie die is ingevoerd in de velden die vrij door de Gebruiker kunnen worden ingevuld.

Gebruikers worden daarom verzocht geen informatie in te voeren waaruit gegevens die behoren tot speciale categorieën op grond van artikel 9 van de AVG bekend kunnen zijn.

In het geval dat dergelijke soorten gegevens worden ingevoerd, zal de gegevensbeheerder dergelijke informatie negeren en doorgaan met de verwijdering ervan op een veilige manier die geen enkele vorm van herstel mogelijk maakt.

Verstrekken van gegevens

Het verstrekken van gegevens in deze rubriek is niet verplicht. Als de Gebruiker besluit dergelijke gegevens niet te verstrekken, kan hij/zij geen contactverzoeken doorsturen naar de Verwerkingsverantwoordelijke, die daarom geen passend antwoord kan geven.

Doel van de verwerking

Deze gegevens worden door Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt om feedback te geven op contactverzoeken via het contactformulier.

Legale basis

Kunst. 6(1)(b) AVG: verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.

Dataretentie

De gegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is om contact op te nemen met de Gebruiker die het verzoek heeft gedaan, en gedurende de volgende zes maanden nadat het verzoek is bevestigd, om eventuele volgende verzoeken van dezelfde Gebruiker naar behoren te kunnen afhandelen of voor verdere informatie met betrekking tot dezelfde of vergelijkbare onderwerpen.

 

Nieuwsbrief en marketingcommunicatie

Type gegevens verwerkt

Op de startpagina van de Site staat een speciale banner waarmee de Gebruiker zich kan abonneren op de promotionele nieuwsbrief met betrekking tot de diensten die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden aangeboden.

In deze sectie worden de volgende soorten gegevens verzameld

- e-mailadres (verplichte gegevens voor het abonneren op de nieuwsbrief van de Verwerkingsverantwoordelijke)

- telefoonnummer voor het verzenden van sms-berichten (optionele gegevens voor het abonneren op de promotionele communicatie van de verwerkingsverantwoordelijke).

Verstrekken van gegevens

Het verstrekken van gegevens in deze rubriek is niet verplicht; als de Gebruiker besluit dergelijke gegevens niet te verstrekken, is het niet mogelijk om het verzoek tot inschrijving op de nieuwsbrief door te sturen naar de Verwerkingsverantwoordelijke, die het verzoek van de Gebruiker daarom niet goed kan verwerken.

Doel van de verwerking

Deze gegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt met het oog op het verzenden van nieuwsbrieven en marketingcommunicatie per e-mail, sms en pushmeldingen.

Legale basis

Artikel 6(1)(a) van de AVG: toestemming die vrijelijk door de Gebruiker wordt gegeven. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, door de instructies te volgen die worden gegeven in het gedeelte 'Rechten van de betrokkene' van deze verklaring, of onderaan elke e-mail. e-mail of sms ontvangen van de Gebruiker.

Dataretentie

De gegevens worden gedurende 24 maanden bewaard vanaf de datum waarop de toestemming van de Gebruiker is verkregen, tenzij de toestemming door de Gebruiker wordt ingetrokken.

 

Wettelijke bepalingen

Type gegevens verwerkt

Persoonsgegevens, contactgegevens, administratief-boekhoudkundige gegevens.

Verstrekken van gegevens

Het verstrekken van gegevens in deze sectie is niet verplicht, maar houdt rechtstreeks verband met het gebruik van de Site en de diensten die daarop worden aangeboden.

Doel van de verwerking

Deze gegevens worden door Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt om te voldoen aan verplichtingen op grond van toepasselijke nationale en supranationale wet- en regelgeving.

Legale basis

Kunst. 6(1)(c) AVG: om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.

Dataretentie

De gegevens worden bewaard voor de duur van het contract en, na beëindiging, gedurende de daaropvolgende 10 jaar.

 

Cookie beleid

Het cookiebeleid met details over de informatie die door deze tools wordt verwerkt, kunt u bereiken door op te klikken www.gearxpro-sports.com/cookie-policy

 

Wie verwerkt uw gegevens

De gegevens zijn alleen toegankelijk voor partijen die door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn geautoriseerd op grond van artikel 29 van de AVG.

Bovendien kunnen de gegevens toegankelijk zijn voor personen in hun hoedanigheid van autonome gegevensbeheerders (bijvoorbeeld: autoriteiten) of gegevensverwerkers overeenkomstig artikel 28 van de AVG (bijvoorbeeld: bedrijven die de gegevensbeheerder ondersteunen bij de beheeractiviteiten van de site; professionals en door de Verwerkingsverantwoordelijke aangestelde consultants).

Om een ​​bijgewerkte lijst te verkrijgen van de personen die mogelijk kennis nemen van uw persoonlijke gegevens, kunt u een bericht per e-mail sturen naar het e-mailadres info@www.gearxpro-sports.comen zorg ervoor dat u de reden voor het verzoek specificeert.

De Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat persoonsgegevens op geen enkele andere wijze openbaar worden gemaakt dan zoals hierboven beschreven.

De persoonsgegevens die worden verwerkt, kunnen ook worden doorgegeven aan derde landen of locaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht het in deze gevallen nodig zijn om de gegevens over te dragen naar een derde land buiten de Europese Economische Ruimte, dan garandeert de Gegevensbeheerder dat de overdracht van de gegevens alleen zal plaatsvinden in aanwezigheid van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of van andere passende garanties waarin de wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens voorzien (bijvoorbeeld: door het vastleggen van standaardcontractbepalingen).

 

Mensen jonger dan 18 jaar

Personen jonger dan 18 jaar mogen geen informatie of persoonsgegevens aan de Verwerkingsverantwoordelijke verstrekken zonder de toestemming van degenen die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefenen.

Daarom nodigt de Gegevensbeheerder iedereen uit die de ouderlijke verantwoordelijkheid over minderjarigen uitoefent om hen te informeren over het veilige en verantwoorde gebruik van internet en om alle procedures in te voeren die van tijd tot tijd worden aangegeven met betrekking tot de initiatieven waarin het Bedrijf van plan is de gegevens te verwerken. gegevens van personen jonger dan 18 jaar.

Rechten van de betrokkene

De uitoefening van de in dit deel genoemde rechten is niet onderworpen aan enige formele beperkingen en moet als geheel kosteloos worden beschouwd (met uitzondering van alle verzoeken die als kennelijk ongegrond of buitensporig kunnen worden beschouwd, zoals bepaald in artikel 12 (5) van de AVG).

Met betrekking tot de verwerking beschreven in deze verklaring en op grond van de AVG, kan de Gebruiker de volgende rechten uitoefenen

- recht op toegang tot hun persoonsgegevens en tot alle informatie bedoeld in artikel 15 van de AVG,

- het recht op rectificatie van eigen onjuiste persoonsgegevens en integratie van onvolledige gegevens,

- het recht op verwijdering van de eigen gegevens, met uitzondering van de gegevens die zijn opgenomen in documenten die verplicht door het Bedrijf moeten worden bewaard en tenzij er een doorslaggevende legitieme reden is om door te gaan met de verwerking

- het recht op beperking van de verwerking wanneer een van de gevallen bedoeld in artikel 18 van de AVG van toepassing is.

- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van iemands persoonsgegevens, onverminderd hetgeen is bepaald met betrekking tot de noodzaak en het verplichte karakter van de verwerking met het oog op het tot stand brengen van de relatie

- het recht om de toestemming (indien gegeven) voor niet-verplichte gegevensverwerking in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

De Betrokkene heeft tevens het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.garanteprivacy.it) of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit van het EU-land waar de Betrokkene gewoonlijk verblijft of werkt, of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, met betrekking tot een verwerking die hij of zij niet-conform acht.

Met verwijzing naar de bovengenoemde verzoeken kan de Gebruiker rechtstreeks contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke door een e-mail te sturen naar info@www.gearxpro-sports.com

 

Wijzigingen in deze informatiemededeling

Deze kennisgeving wordt geacht te zijn bijgewerkt vanaf 25 Januari 2024.

Eventuele wijzigingen in dit beleid worden op deze pagina gepubliceerd. Gebruikers worden daarom uitgenodigd om deze webpagina te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop hun persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt.

Mocht dit nodig blijken, zullen wijzigingen in dit beleid rechtstreeks per e-mail aan de Gebruiker worden meegedeeld.